English homework. 05.11.2021.

Watch the story and put the sentences in order. / Դիտեք տեսանյութը և նախադասությունները դասավորեք ճիշտ հերթականությամբ:

Читать далее «English homework. 05.11.2021.»