English test

Name – Eva

Grade – 5.1

  1. Write the plural forms.

1. I can see two (fish) fishies in the fish tank.

2. How many (child) children are there in the school yard?

 3. We still need three more forks and (knife) knifes for our dinner guests.

 4. Many trees lose their (leaf) leafs in the fall.

5. Many (deer) deers,  live in that forest.

6. Sharks can grow thousands of (tooth) teeths  in a lifetime.

7. What is the population of Mexico? How many (person) persons live there?

2. Please write the correct form of the adjective in parentheses.

1. Timmy is (young) younger  than his brother. ..

2. Sheila ran (fast) faster than I did.

 3. Tom is (angry) angrier than his boss about the situation.

 4. The book is (slow) slow than the movie.

5. The weather is (hot) hot today than yesterday.

 6. Jeff is the (big) bigest football player on the temn.

 7. Tom is the (happy) happiest of all the students.

3. Tell me please about your favorite story we have learnt this year.

We read Red Riding Hood, and let me tell you — I read it in English before. Interestingly, it is one of the favorite fairy tales of all children. We read it while learning online.  As a kid, I used to love that story too.

  • Read and retell the story.

MINNY’S VISIT TO TOWN

One day Minny, a mouse, came to her friend. Her friend, an old gray mouse, asked her to sit down at the table and have some tea with her. She put two cups of tea and some bread on the table. She said she had no sugar and no cheese and butter to eat with the bread. But she said that there was a mouse in town* who had a lot of good things to eat. Minny said that she often visited her cousin who lived in town. They had a lot of meat, butter, cheese and sugar in their house. They had sweets and chocolates, too. But there was a big animal with green eyes, a big mouth and very big teeth. He lived in that house. All the mice were afraid of that animal.* ‘I know, my dear, it is a cat. I am afraid of cats myself,’ said the old gray mouse. ‘Yes, that’s a cat,’ said Minny. ‘You see, my dear, they have a lot of good things to eat but they are afraid of that animal. I think it is better to have only bread and tea than to live in fear.’

Բնագիտություն. Տնային առաջադրանք. 30.11.2021

Ի՞նչ են քարոլորտի  սալերը: Երկրակեղևը՝ միջնապատյանի հետ,  անվանում են քարոլորտ: Այն կազմված է վիթխարի կտորներից, որոնք մշտական շարժման մեջ են  և կարծես սահում են միջնապատյանի վերին շերտով: Դրանք քարոլորտի սալերն են:

Читать далее «Բնագիտություն. Տնային առաջադրանք. 30.11.2021»

Դասարանում

Պարզ բառեր.

Նկար, գլուխ, հինգ, ուրախ, փետուր, շյուղ, գրպան, քաղաք, անուն.

Ածանցավոր.

Ուրախություն, նորություն, երկմտություն, շաբաթական.

Բարդ.

Փետրագնդակ, գլխակորույս.

Մայրենի. Տնային առաջադրանք.

  1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:
Читать далее «Մայրենի. Տնային առաջադրանք.»

Արևմտահայերենի ուսուցումը՝ Գեղարվեստում.

Մեր դպրոցում այսուհետև՝ ամեն չորեքշաբթի, 5-րդ դասարանների սովորողները ուսուցանելու են արևմտահայերեն: Ասեմ, որ արևմտահայերենն ինձ շատ դուր եկավ, տարբերվում էր մեր՝ արևելահայերենից: Շատ երգեցիկ լեզու է, գեղեցիկ և յուրահատուկ: Հետաքրքիր էր իմանալ, թե շատ տարիներ առաջ ինչպես են միմյանց հետ խոսել մեր նախնիները:

Читать далее «Արևմտահայերենի ուսուցումը՝ Գեղարվեստում.»

Встреча – обсуждение с Южной школой комплекса.

Сегодня в нашей ( Северной ) школе были гости с Южной школы. Скажу честно, дети Южной школы, были очень воспитанными и приятными. Пришла очень, приятная, компания, и собеседование прошло отлично.

Читать далее «Встреча – обсуждение с Южной школой комплекса.»

Մայրենի. Տնային առաջադրանք. 23.11.2021

Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»  առակը:

Տեքստից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Ցնցոտի — քուրջ, անպատկառ — անամոթ.

Նայի՛ր այս պատմության ֆիլմը և գրի՛ր քո կարծիքը ֆիլմի մասին: Պատմությունը շատ հետաքրքիր էր, ես համեմատեցի, գրքի տարբերակից չէր տարբերվում: Շատ պատկերավոր, հասկանալի և գեղեցիկ ֆիլմ էր: