Մայրենի. Տնային առաջադրանք. 13.10.2022

. Անհրաժեշտության դեպքում գրել <<Ը>> տառը․

հյուրընկալ, անակ․․․նկալ, դյուրընկալ, առ․․․նչվել, երկ․․․նչել, խոչընդոտել, ակ..նթարթ, դասընթաց, մ․․․թնկա, անընթեռնելի, խոյընթաց, չ․․.մբռնել, նախընտրել, սրընթաց,  խաղընկեր, ձեն․․տու, ըմպելիք, առընթեր, ակ․․․նդետ, դյուրընթեռնելի, չ․․․նկնել, անը․․․բռնելի, դրմբոց, օրընդմեջ, այլընտրանք, ճեպընթաց, անընդունակ, ակնբախ, ընթանալ, զուգընթաց, համընկնել, չընդդիմանալ, երկընտրանք, կոր․․․նթարդ, համընթաց, գահընկեց, գիրկընդխառն, զ․․․մռսել, ընթերակա, ինքնը․․․ստինքյան, չընկճվել, ամենաընտիր, մ․․․թնշաղ, անընդունելի, անընդմեջ, որոտընդոստ, ձ․․․կնկիթ, ամենաընդունակ, հոտընկայս, անընդհատ, չընդունել, ընկրկել, ընչացք, մերթընդմերթ, գույն․․․զգույն, գործընկեր, դյուրըմբռնելի, հետ․․․զհետե, մեջընդմեջ, չ․․․մբոշխնել, վերընթաց, ընձուղտ, մակընթացություն, օր․․․ստօրե, արագընթաց, դասընկեր, ամենաընդունելի, լուս․․․նկա, վերընձյուղվել։