Մաթեմատիկա 15.04.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
  • Երեք հարյուր քառասուն վեց հազար չորս հարյուր երեսունութ- 346438
  • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ- 228078
  • Հիսուն հինգ հազար ութ — 55008
  • Հազար չորս հարյուր մեկ- 1401
  • Հարյուր քսան հազար հինգ -120005
  • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ- 499105
  • Երեք հարյուր քսան հազար տասը – 320010
  • Հիսուն հազար վաթսունութ- 50068
  • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու — 1542

Читать далее «Մաթեմատիկա 15.04.2020»