Simple Present

Եթե բառը ավարտվում է y-տառով he, she, it-ի ժամանակ y- դառնում  է i ավելանում է es   օրինակ she cries. Բայց եթե y- ից առաջ ձայնավոր է, բառին ավելանում է միայն s.   Օրինակ He plays.

Եթե բառը ավարտվում է ss,ch, sh, x, o տառերով, ապա he, she, it-ի ժամանակ ավելանում է es. Օրինակ՝

He kisses his mather every morning.

My father  watches TV avery evening.

She finishes her exercisis.

My brother goes to school every day.

He swims.

He studies.

He goes.

It flies.

ss ,ch, she, x, o, es